ADA Felhasználási Feltételek Applikációk számára (FFA)

1. Definiciók

E feltételekben használt definiciók megegyeznek az ADA Felhasználási Feltételekben és a Tanúsítási Szabályzatban szereplő definíciókkal az alábbi kiegészítésekkel:

ADA A KDE Alapítvány, (2071 Páty, Burgondia u. 5.) által létrehozott rendszer.
Applikáció Az ADA-t használó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság által létrehozott vagy üzemeltetett szoftver, amely az ADA szolgáltatásával elektronikus kapcsolatot létesít.
Ügyfél Ügyfélnek minősül minden olyan magánszemély aki az Applikáció digitális szolgáltatását az ADA rendszerén keresztül, annak segítségével használja vagy éri el.
ADA Szolgáltatási garancia Olyan az ADA szolgáltatásainak szintjeiről szóló garanciavállalás, melyet az ADA díj megállapodás keretében nyújt.
Kiegészítő Szolgáltatás Az ADA olyan szolgáltatása, amely nem áll automatikusan rendelkezésre az Applikációk részére
Proxy email továbbítás Az ADA szolgáltatása,mely szerint az Applikáció által az ügyfél proxy email címére küldött levelet továbítja a Felhasználó ADA rendszerében tárolt email címére. Ez a szolgáltatás nem áll automatikusan rendelkezésre az Applikációk részére

2. A használat feltételei

Az Applikáció az ADA rendszerét a jelen (FFA) és az ADA Felhasználási Feltételekben írt szabályok értelemszerű alkalmazásával használhatja. Minden olyan Felhasználási Feltétel, amely az Applikációra értelmezhető az itt meghatározott feltételekkel érvényes.

3. A szolgáltatás tartalma

Az ADA online és anonim ingyenes autentikációs és tanúsítási/személyazonosítási (ADA) szolgáltatást nyújt egyirányú titkosítás segítségével magánszemélyek (Felhasználók) számára.

Az ADA-hoz csatlakozott és az összes felhasználási feltételeket (FF, FFA) elfogadó Applikáció az ADA-tól elektronikus úton információt kap azokról a Felhasználókról akik ehhez hozzájárultak.

Az Applikáció a következő információkat kapja meg az ADA-tól a Felhasználóról:

 • Proxy email cím (amennyiben az IT elfogadta az Applikáció levelezési irányelveit),
 • Proxy azonosító,
 • A Felhasználó alábbi igazolásait (ha van neki)
  • “ellenőrzött e-mailcím” igazolás,
  • “van Titkos Kód” igazolás,
  • „magyar” igazolás.
  • A Felhasználó Applikáció specifikus “egyéb” igazolásait, melyeket Kiegészítő szolgáltatási díjmegállapodás határoz meg

Az ügyfelek Proxy email címét az Applikáció akkortól kapja meg, mikor az ADA IT elfogadta az Applikáció ügyfél levelezési irányelveit.

Az Applikáció egyedi kérésére az ADA a fenti információk naprakész változatát is átadja az Applikáció részére, ha a funkcionalitás a rendelkezésére áll.

Az információkat az Applikáció az ADA rendszer által meghatározott formátumban, módon és gyakorisággal kapja meg.

4. A szolgáltatás díja, szolgáltatási szintek, a szolgáltatás igénybevételének feltételei

Az ADA 2. pontban írt szolgáltatását az alábbi feltételek mellett ingyenesen nyújtja az Applikáció részére:

 • Rendelkezésreállás: az üzemeltetés képességei szerint lehetőleg 7/24 órában rendelkezésreállási garancia nélkül.
 • Hibabejelentési válaszidő: az üzemeltetés képességei szerint, válaszidő garancia nélkül.

Kiegészítő szolgáltatási díjmegállapodás esetében a felek megállapodhatnak: garantált rendelkezésre állási időtartamban garantált hibajelentési válaszidőben, applikációspecifikus egyéb igazolások kialakításában, egyéb, a szolgáltatás magasabb szintjét biztosító feltételekben.

5. Az ADA szolgáltatás időtartama, módosítása és megszüntetése

Az ADA jelen szerződést és a szolgáltatás nyújtását bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

Az ADA szolgáltatásait újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővítheti, de egyes szolgáltatásait fel is függesztheti vagy azokat teljesen meg is szüntetheti.

6. Az ADA által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása

Az ADA szolgáltatását a rendelkezésére álló szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítja, de bármilyen kifejezett vagy beleértett garanciavállalás nélkül. A jelen FFA-ban az ADA nem tesz semmilyen konkrét ígéretet az ADA szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az ADA semmilyen kötelezettséget nem vállal a szolgáltatásokon belüli tartalmakat, a szolgáltatások sajátos funkcióit vagy a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy alkalmasságukat illetően. A szolgáltatást az ADA úgy biztosítja „ahogy van”.

Amennyiben a jogszabály azt lehetővé teszi, az ADA nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.

Az ADA nem vállal sem anyagi sem egyéb természetű felelősséget, semmilyen, az ADA használatából vagy a használat ellehetetlenüléséből fakadó kárért.

Az ADA, a jelen FFA alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – amennyiben a jogszabály ezt kötelezővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet az Applikáció a szolgáltatás használatáért kifizetett (illetve amennyiben az ADA így dönt, a szolgáltatás nyújtásának megismétlésére). Az ADA semmilyen esetben nem felelős az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért, különösen a szolgáltatásának megszüntetése esetén felmerülő bármilyen kárért.

7. Az Applikáció felelősége

Az Applikáció vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a ADA-t és tisztségviselőit, IT tagjait, Tanúsítóit, Vizsgabiztosait és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket –, amely az ADA Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy az ADA FF illetve a jelen FFA megsértése kapcsán merült fel.

8. Az Applikáció kötelezettségei

Az Applikáció mindent megtesz annak érdekében, hogy saját érdekkörébe tartozó személyek közül legalább kettő személy az ADA rendszerében megszerezze a tanúsítói jogosítványokat.

Az Applikáció vállalja, hogy 500 Ügyfél felett legalább egy, 1000 Ügyfél felett legalább kettő aktív Tanúsító müködésének feltételeit biztosítja.

Amennyiben az Applikáció használ applikáció specifikus igazolásokat is, akkor vállalja, hogy azok kiadásának feltételeit nyilvános dokumentumban, az ADA Tanusítási Szabályzatával összhangban szabályozza. Elfogadja, hogy applikáció-specifikus igazolásokat csak olyan Felhasználónak lehet kiadni, aki rendelkezik “magyar” igazolással, illetve applikáció-specifikus igazolás csak akkor adható ki egy felhasználónak, ha előtte a “magyar” igazoláshoz szükséges tanúsítás is megtörtént.

Amennyiben az Applikáció személyes adatokat kezel, akkor honlapján egyértelművé kell tennie, hogy ezeket az adatokat nem az ADA kezeli. Az Applikáció kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatokat csak a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon kezel.

Az Applikáció vállalja, hogy az ADA által rendelkezésre bocsájtott proxy e-mail címeket csak akkor használja, he az ügyfelei ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Az Applikáció vállalja, hogy az ADA által rendelkezésre bocsájtott proxy e-mail címre küldött levélben nem küld olyan képet, kódot vagy fájlt, melynek segítségével az ügyfele nyomonkövethető lenne.

Az Applikáció vállalja, hogy az ADA által rendelkezésre bocsájtott proxy e-mail címeket kizárólag az ügyfelekkel való, az Applikáció küldetése/célja szempontjából kiemelten fontos kommunikációra használja.

Az Applikáció vállalja, hogy a kommunikációs célokat/megkeresési eseteket az ügyfeleivel előzetesen engedélyezteti és biztosítja számukra a bárminemű kommunikációról való leiratkozás lehetőségét.

9. Egyebek

Ha jelen FFA valamely rendelkezése érvénytelen lenne vagy azzá válna, a Feltételek többi rendelkezése változatlanul hatályban és érvényben marad.

Ha az ADA jelen Feltételek vagy jogszabály alapján fennálló jogát nem gyakorolná, az nem jelenti az ezen jog gyakorlásáról való lemondást, illetve a tőle való elállást.

Jelen Feltételekre, illetve az annak alapján létrejövő valamennyi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Ha az Oldalak használatával kapcsolatban bármely jellegű jogvita merülne fel, akkor a Felek a jogvitát először békés úton igyekeznek megoldani. Ha ez nem vezet eredményre, erre az esetre a Felek a hatáskörtől függően kikötik a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kapcsolat: info@adatom.hu