ADA Irányító Testület ügyrendje

ADA Irányító Testület ügyrendje

verzió 0.3, szerkesztve 2016.03.15. Kapcsolat: info@adatom.hu

Az Anonim Digitális Azonosító (ADA) projektet a Közösségi Digitális Eszközök Alapítvány hozta létre. Az alapítvány a projekttel kapcsolatos valamennyi döntést az ADA Irányító Testületére (IT) ruházta át.

Az Irányító Testületi (IT) tagság

Az első IT tagokat az alapító jelöli ki, a tisztség annak elfogadásával jön létre. Az IT tagok alapítók általi kijelölése határozatlan időre szól.

Az első IT tagjai:

 • Magosányi Árpád mag@magwas.rulez.org
 • Peng György gypeng@adatom.hu
 • Szabó Károly itszk@adatom.hu

Az IT jogosult egyhangú döntés alapján további IT tagokat kinevezni. A IT által kinevezett új IT tagok jogosítványai megegyeznek az Alapítók által kinevezett tagok jogosítványaival, azzal, hogy az IT kinevezhet tagokat határozott időre is.

Az IT tagjai közül szükség esetén határozott időre képviseleti elnököt választ.

Az IT tagság megszűnik a tag:

 • halálával,
 • lemondásával,
 • kizárásával, a kizárandó tagon kívüli tagok egyhangú kizáró határozatával.

Az IT Döntéshozatali rendje

Az IT-t évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: például ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény) vagy ha az üzenetet egyéb, valamennyi tag által elfogadott elektronikus kommunikációs eszközön keresztül kapja meg.

Az IT döntéseit személyes megbeszélésen, vagy elektronikus levelezés útján hozza. Elektronikus döntés során (ha rendelkezésre áll) az ADA szolgáltatását alkalmazó applikációt kell használni.

Az IT éles működését követően feladata ellátása során határozatait nyilvános formában hozza meg. Csak az írásban benyújtott, testületi ülésen leírt határozatról lehet érvényesen szavazni.

Az IT összehívást és döntéshozatalt bármelyik IT tag kezdeményezhet valamennyi tag hiteles, igazolható értesítésével.

Az IT határozata akkor érvényes, ha legalább a tagok 50%-a, de legalább három tag az adott kérdésben leadta szavazatát. A határozatot három tag esetében egyhangúlag, egyébként egyszerű többséggel hozza. A minimum három tag szavazata az alábbi esetekben nem szükséges:

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az ADA terhére másfajta előnyben részesít, vagy akinek a hozzátartozója érdekelt a döntésben, vagy

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; vagy

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; vagy

d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az IT díjazása

A IT tagjainak feladatuk ellátásáért díjazás csak akkor és olyan mértékben nyújtható amelyet a IT előzetesen nyilvánosságra hozott. Nyilvánosan megállapított díjazás hiányában az IT tagjai igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.

Az IT feladatai

Az IT minden tőle elvárhatót megtesz hogy lehetőségei keretei között elősegítse az ADA küldetésének folyamatos megvalósítását. Dönt a KDE alapítványhoz ADA támogatására érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az IT feladatai különösen az alábbiak:

Az ADA

 • Alapelveinek és mindenkori stratégiájának elfogadása,
 • Gondoskodás az üzemeltetésről,
 • Gondoskodás a kezelt adatok védelméről
 • Gondoskodás a rendszerének fejlesztéséről, változtatásáról,
 • ADA Tanúsítási Szabályzat elfogadása,módosítása
 • ADA Felhasználási Feltételeinek elfogadása, módosítása
 • ADA adatvédelmi nyilatkozat és szabályzat elfogadása, módosítása
 • Vitás ügyekben való döntéshozatal,
 • Vizsgabiztosok kinevezése és jogosítványainak vissza vonása.

Az IT az ADA üzemeltetésével és fejlesztésével külön szervezeteket bíz meg.