ADA Felhasználási feltételek

ADA, Anonim Digitális Azonosító rendszer Felhasználási Feltételek

verzió 1.0 szerkesztve 17.01.18. Kapcsolat: info@adatom.hu

I. Definíciók

ADA Anonim Digitális Azonosító rendszer. Online és ingyenes szolgáltatás, mely egyirányú titkosítás segítségével magyar magánszemélyek számára anonim tanúsítási és személyazonosítási szolgáltatást nyújt. (OAuth provider)
ADA üzemeltető Az ADA szolgáltatását üzemeltető magán- vagy jogi személy
Applikáció Webes alkalmazás, amelybe be lehet lépni az ADA segítségével, illetve amellyel olyan műveleteket lehet végezni, amelyekhez azonosítás szükséges (content provider)
egyéb igazolások Olyan, a Felhasználó által megadott adat igazolását szolgáló digitális anonim igazolvány, melyet egy adott applikáció kér vagy határoz meg szolgáltatásainak igénybevételi feltételéül.
Egyirányú titkosítás A Felhasználó által megadott személyes adatból generált, többlépcsős „hash”-eljárás, melynek eredményeképpen a rendszer egy olyan Titkos Kódot állít elő, melyből a Felhasználó által megadott személyes adat nem, vagy csak aránytalanul nagy számítástechnikai ráfordítással található ki.
“ellenőrzött e-mail cím” igazolás Az adott e-mail cím a rendszerben történő rögzítésekor ellenőrzésre került (e-mail verification)
Ellenőrzött egyéb igazolás A Felhasználó személyes ellenőrzése után kiadott digitális anonim igazolvány
Felhasználó User, ügyfél, az ADA rendszerben regisztrált magánszemély
Felhasználó név A Felhasználó által megadott e-mail cím, amely az ADA-ba történő jelszavas bejelentkezéshez szükséges
Felhasználó Rendszerazonosító A Felhasználó rendszer által véletlenszerűen előállított egyedi azonosítója
Felhasználói /személyes fiók Csak a felhasználó által elérhető oldal, mely a felhasználó adatait tartalmazza, illetve olyan felület, melyen a felhasználó különféle műveleteket végezhet.
Igazolás Olyan, az ADA által elektronikus formában kiadott digitális anonim igazolvány, mely valamely, a Felhasználó által megadott adat helytállóságát támasztja alá az ellenőrzés pillanatában. (assurance)
Irányító Testület Az ADA Alapítvány szakmai irányító testülete
KDE Alapítvány Az ADA rendszert létrehozó és felügyelő szervezet
„magyar” igazolás Olyan, az ADA által elektronikus formában kiadott digitális anonim igazolvány, mely egyértelműen azonosít egy magyar állampolgárságú magánszemélyt, és amelynek birtokában a Felhasználó online vagy fizikai módon bármikor bizonyítani tudja, hogy azonos azzal a személlyel, aki az igazolvány kiadását regisztráció útján kezdeményezte. Ezt az igazolást a Felhasználó és Tanúsító fizikai találkozása nyomán, a Titkos Kód ellenőrzését követően lehetséges kiadni.
Oldal, oldalak Az ADA rendszer honlapja, (adatom.hu) illetve ennek valamely lapja
Proxy e-mail cím, proxy Rendszerazonosító Az applikációk számára képzett, a valódit helyettesítő applikáció-specifikus e-mail cím, rendszerazonosító, melyből nem állítható vissza az eredeti adat.
Rendszeradminisztrátor Super user, a rendszert üzemeltető IT szakember
Tanúsítás A Felhasználó és a Tanúsító személyes találkozása során végrehajtott személyazonosság-ellenőrzés, melynek végén a Tanúsító jelenlétében megadott személyes adatot a rendszer ellenőrzi a rendszerben tárolt Titkos Kód felhasználásával, annak érdekében, hogy a Felhasználó számára valamely igazolás kiadható legyen.
Tanúsító Az a vizsgázott, a Tanúsítók jegyzékén szereplő személy, aki az ügyfél által megadott adatokat fizikailag ellenőrzi.(assurer)
Tanúsítók jegyzéke Olyan nyilvánosan hozzáférhető lista, amely tartalmazza mindazon tanúsítók nevét és elérhetőségét, akik kizárólagosan jogosultak az ADA által kiadott igazolások ellenőrzésére.
Tanúsított Felhasználó Tanúsításon átesett Felhasználó
Titkos Kód A felhasználó személyes adatából többlépcsős hash-eljárás útján előállított szám-, betű-, jelkombináció, melyet a rendszer tárol. A rendszerben a felhasználó regisztrációja során eltárolt Titkos Kódhoz senki sem férhet hozzá, az nem lekérdezhető.
Titkos Kód Gép Egy nyílt forráskódú (open source) szoftver által működtetett alkalmazás, melynek segítségével a Felhasználó a személyes adatából olyan Titkos Kódot tud előállítani, melyet aztán feltölthet az ADA rendszerébe. A generáláshoz használt titkos kulcs titkosító eszközön került előállításra és ott tárolódik, annak kiolvasása a titkosító eszközből nem lehetséges. A Titkos Kód előállításának függvénye: (SHA512(RSA1024(titkos kulcs,SHA512(személyi azonosító+lower(deaccent(anyja neve))))). (PDAnchor)
Titkos Kóddal rendelkező felhasználó Az a Felhasználó, aki a regisztráció során vagy azt követően személyes adatából Titkos Kódot állíttatott elő a rendszerrel abból a célból, hogy azt a rendszer a regisztráció valódiságát alátámasztandó eltárolja.
“van Titkos Kód” igazolás A Felhasználó a személyes adataiból előállított egy titkos kódot, és azt megadta a rendszernek abból a célból, hogy a rendszer azt a regisztrációjához kapcsolva tárolja.
OEVK igazolás Orrszágos egyéni választó kerület igazolás. Olyan, az ADA által elektronikus formában kiadott digitális anonim igazolvány, mely azt bizonyitja, hogy a Felhasználó egy adott választó kerülethez tartozik . Ezt az igazolást csak a " magyar" igazolás megléte esetén lehetséges kiadni. Az igazolás szövege/formája: pl. " oevk.bacs_kiskun_06" , illetve Budapest esetén pl. " oevk.budapest_09".
Vizsgabiztos Az a személy, aki ellenőrzi, hogy egy jelentkező megfelel-e a Tanúsítóval szemben támasztott feltételeknek. Az Irányító Testület nevezi ki.

II. Általános Felhasználási Feltételek

Jelen felhasználási feltételek az ADA és a Felhasználók, valamint Applikációk (a továbbiakban együtt: Felek) egymás közötti jogviszonyaira irányadók – amennyiben valamely, a Felek között létrejött egyéb szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. Az ADA fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor módosítsa.

Az ADA szolgáltatás üzemeltetője köteles a Felhasználókat e feltételek valamennyi változásáról elektronikus úton, a honlapján tájékoztatni.

Kommunikáció

Felek között kizárólag az adatom.hu oldalon (továbbiakban: Oldal) keresztül történő kommunikáció érvényes, illetve hatályos. Nem minősül ilyennek a blog.adatom.hu vagy a forum.adatom.hu oldalakon folytatott bármilyen üzenetváltás vagy kommunikáció.

A Felek e-mail útján is folytathatnak kommunikációt. Az ADA személyes információt csak a Felhasználó azonosítására szolgáló e-mail címre küld. A Felhasználó e-mail útján csak korlátozottan rendelkezhet. Ezen rendelkezéseket az ADA csak akkor fogadja el, ha ellenőrizni tudta, hogy a rendelkezés valóban a Felhasználó e-mail címéről érkezett, és joggal feltételezheti, hogy az a Felhasználótól ered.

Szerzői jogok

Az adatom.hu oldalakat (továbbiakban: Oldal) az ADA alapítvány működteti, és ő gyakorolja felette a szerzői jogokat. Az Oldal használata kizárólag jelen Felhasználási Feltételek (Felhasználási Feltételek) betartása mellett történhet.

Az adatom.hu Oldalon található valamennyi információ illetve adat felett korlátozás nélkül – ideértve a szöveget, cikkeket, dizájnt, az esetlegesen nem open source front-end szoftvert és forráskódot, fényképeket, képeket és egyéb információt (együttesen: tartalom) – az ADA Alapítvány rendelkezik szerzői jogi jogosultsággal.

Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások megvalósításához szükséges valamennyi (back end) szoftver megfelel az open source kritériumainak. Az Alapítvány által fejlesztett szoftverek a GNU GPL v3 licenc alapján, az Alapítvány által közreadott tartalmak – ide nem értve a személyekre vonatkozó információkat – a CC-BY-SA 4.0 licenc alapján szabadon felhasználhatóak.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az ADA, az adatom.hu, az oldal dizájnja, és minden ehhez kapcsolódó logó (együttesen: ADA védjegy) az ADA Alapítvány védjegye. A védjegyek bármely felhasználása kizárólag az ADA Alapítvány kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Oldal használata

A Felhasználó az Oldalt (beleértve minden, az alapítvány szolgáltatásait nyújtó weboldalt, különösen az Anchor, blog.adatom.hu vagy a forum.adatom.hu oldalakat) csak annak rendeltetése szerinti, jogszerű célra jogosult használni.

Az Oldal használata során a ADA nem járul hozzá különösen az alábbi tevékenységek végzéséhez (továbbiakban: Tiltott tevékenységek):

a) Az Oldal bármely részének módosítása,

b) Bármely automatikus alkalmazás, kereső robot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Oldal vagy az ADA szolgáltatása vagy annak bármely része jogosulatlanul és/vagy károkozás céljából elérhető vagy indexelhető;

c) Az ADA számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

d) Jogosulatlan célokból történő információgyűjtés (ideértve a felhasználói azonosítókat és/vagy e-mail címeket);

e) A működő ADA Oldalak és Lapok bármely részének újraformázása vagy (újra)szerkesztése;

f) Az Oldalról jogosulatlan módon megszerzett anyagok vagy adatok nyilvánosságra hozatala;

g) Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve rosszhiszemű szándékkal történő létesítése;

h) Nem kívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, úgymint:

 • Kéretlen levél (spam) vagy
 • Más Felhasználóknak küldött lánclevelek (hoax) vagy
 • A többi Felhasználónak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása

i) Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;

j) Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

k) Szándékosan hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása;

l) Egy személy többszörös regisztrációja.

A Felhasználó nem jogosult: az Oldalt semmilyen formában és módon Tiltott tevékenységekre használni;

Az Oldal sütiket (cookies) használ, mely tényt a Felhasználó az Oldal használatával elfogadja.

A Felhasználók által, az Oldalra feltöltött adat tekintetében az ADA semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó által az Oldalra feltöltött tartalom jogszabálysértő, jelen Felhasználási Feltételekkel ellentétes, illetve amennyiben az ADA-nak mint tartalomszolgáltatónak jogszabály alapján ilyen kötelezettsége fennáll, akkor az ADA jogosult az oldalról az adott jogsértő tartalmat eltávolítani és a Felhasználó hozzáférési jogát korlátozni vagy megszüntetni.

Amennyiben az Oldal harmadik felek honlapjaira, illetve oldalaira való hivatkozást tartalmaz, az ADA nem felel ezen harmadik személyek által létrehozott, fenntartott, illetve üzemeltetett oldalak tartalmáért, illetve működésének jogszerűségéért. Az ADA nem felel azért sem, hogy ezen harmadik fél honlapja ugyanolyan biztonságos a felhasználás szempontjából, mint az Oldal. A felhasználó felelőssége az ADA számára jelezni, ha az általa hivatkozott oldalak valamelyike nem biztonságos, vagy gyaníthatóan visszaél az ADA által rendelkezésére bocsájtott adatokkal.

III. Magánszemélyek felhasználási feltételei

Az ADA rendszerében magánszemélyek regisztrálhatnak abból a célból, hogy a rendszer számukra egyedi Rendszerazonosítót állítson elő, Titkos Kódot tároljon és anonim digitális igazolásokat állítson ki. A magánszemélyek a regisztrációval válnak ADA Felhasználóvá.

Az Oldalt Felhasználók a Felhasználási Feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az e feltételekben meghatározott személyes adataikat, illetve az ezekből képzett kódokat az ADA kezelje.

A Felhasználók az anonim digitális igazolványok segítségével tudják az ADA rendszert igénybe vevő Applikációk szolgáltatásait használni.

A Felhasználók az ADA által kiadott igazolvány birtokában az Applikációk portáljain anonim módon bizonyíthatják, hogy valódi magánszemélyek és magyar állampolgárok, illetve egyéb, az applikációk által meghatározott tulajdonságokkal bírnak.

Regisztráció folyamata

Az ADA rendszerben valamennyi regisztrációs eljárásban meg kell adni egy érvényes e-mail címet, amelyet a rendszer úgy ellenőriz, hogy a regisztráció életbe lépéséhez az e-mail címre kiküldött linkre kattintva igazolni kell az e-mail címet.

Egy személy csak egy ADA regisztrációval jogosult rendelkezni, vagyis egy időben csak egy e-mail címen regisztrálhat. A felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik minden olyan kárért, ami az ADA-t vagy egy Applikációt ért abból adódóan, hogy a felhasználó többször regisztrálta magát az ADA rendszerben.

A Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti, megszüntetheti.

Regisztrálni az alábbi módokon lehet:

 • Választani kell egy hosszú, bonyolult és nehezen kitalálható és titokban tartott jelszót, vagy
 • Facebook-fiókkal.

Az e-mail cím igazolásával a Látogató nyilatkozik arról, hogy a Felhasználási Feltételeket elfogadja-e. Ha elfogadta őket, Felhasználóvá válik és bejelentkezhet az ADA rendszerbe.

A Felhasználó a regisztrációt követően további bejelentkezési módokat is hozzáadhat a fiókjához.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az ADA által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó és/vagy titkos kulcs védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának( e-mail címének, illetve jelszavának) felhasználásával valósult meg.

A Felhasználó köteles az ADA-t haladéktalanul értesíteni a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról. Ezen értesítést a Kapcsolat oldalon megadott módokon teheti meg.

Elhunyt személyek felhasználói jogosultsága automatikusan megszűnik.

Titkos Kód készítése

A Felhasználó a regisztráció folyamatában, de a későbbiekben is bármikor megadhat a rendszer által kezelt/elfogadott személyes azonosító adatokat, abból a célból hogy az ADA abból Titkos Kódot állítson elő.

Az ADA a Felhasználó által az Oldal megfelelő mezőjébe írt személyes azonosító adatot nem tárolja. Megőrzésre kizárólag a személyes azonosító adatból előállított Titkos Kód kerül, melyből a személyes adat nem vagy csak aránytalanul nagy számítástechnikai ráfordítással állítható vissza.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Titkos Kódot saját maga állítsa elő a Titkos Kód Gép segítségével. Ilyenkor személyes adatai helyett az általa előállított Titkos Kódot kell az ADA rendszerébe feltöltenie.

A Felhasználó nem köteles Titkos Kódot készíttetni a rendszerrel, sem azt a rendszernek megadni. Ennek hiányában azonban nem fogja tudni használni azokat az Applikációkat, melyek csak Titkos Kóddal rendelkező Felhasználókat fogadnak el.

Belépés az ADA rendszerébe

A Felhasználó az ADA rendszerébe az alábbi módok valamelyikével:

 • E-mail cím megadásával és jelszóval vagy
 • Facebook-fiókkal

léphet be.

A rendszerbe belépve a Felhasználó a következő műveleteket végezheti:

 • A rendszerben a Felhasználóról tárolt adatok megtekintése
 • Titkos Kód cseréje
 • E-mail cím cseréje
 • Azonosítási/hitelesítési módok hozzáadása és törlése
 • Jelszó csere
 • A felhasználói fiók törlése, amely a Felhasználó minden adatát törli a rendszerből
 • A Tanúsítók a rendszerben további műveleteket is végezhetnek.

Az ADA saját belátása szerint jogosult bármely Felhasználót a rendszer használatából kizárni, regisztrációját felfüggeszteni vagy megszüntetni, hozzáférését korlátozni, a Felhasználó által feltöltött tartalmakat eltávolítani, ha

a) Azt gyanítja vagy érzékeli, hogy a Felhasználó csalás vagy egyéb jogellenes eljárás áldozata lett vagy lesz, illetve ilyen tevékenységet folytat, vagy

b) Az ADA a Felhasználó azonosítójával, Titkos Kódjával történő visszaélést gyanít, vagy

c) A Felhasználó magára vonatkozóan hamis, valótlan vagy félrevezető adatokat, illetve információkat adott meg, vagy

d) Megszegte jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, különösen a kétszeres regisztrációra vonatkozó tilalmat.

Ha az ADA a Felhasználói jogosultságot az előző pontban felsoroltak miatt megszünteti, felfüggeszti, korlátozza, akkor a Felhasználó a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt a rendszer használatára nem, vagy csak korlátozottan jogosult (és nem képes). A felfüggesztés, korlátozás mindaddig tart, amíg az annak alapjául szolgáló ok fennáll.

Az igazolások fajtái

A rendszer a regisztrált felhasználók számára a Rendszerazonosítóhoz kapcsolva digitális igazolásokat tárol. Ezek fajtái a következők:

 • “ellenőrzött e-mail cím”(e-mail verification) igazolás: a Felhasználó rendelkezik érvényes, működő e-mail címmel,
 • “van Titkos Kód” (hashgiven) igazolás: a Felhasználó megadott egy Titkos Kódot, amely nem feltétlenül került ellenőrzésre,
 • „magyar” igazolás: a Felhasználó az ellenőrzés idején rendelkezik érvényes e-mail címmel és Titkos Kóddal, melyet egy vagy több Tanúsító személy tanúsított személyazonosító eljárás révén. A „magyar” igazolás az előbbi feltételeken túl csak olyan személynek adható ki, aki a személyazonosítás folyamatában igazolja, hogy magyar állampolgár,
 • OEVK igazolás: Bizonyitja, hogy a Felhasználó egy adott választó kerülethez tartozik . Kiadásának előzetes feltétele, hogy rendelkezik érvényes "magyar" igazolással.
 • egyéb igazolások: az egyedi Applikációk számára a rendszer által készített igazolás, mely a Felhasználó által megadott és adott esetben ellenőrzött egyéb adat/információ meglétét igazolja ( pl. szavazásra jogosító életkort elérte; szavazó x helyen állandó lakos; x, y civil szervezet tagja stb.)

Tanúsítók

A Felhasználók személyazonosságát és adatait igazoló személyek a Tanúsítók. A Tanúsítókra vonatkozó külön szabályokat a Tanúsítási Szabályzat tartalmazza.

A Tanúsítók a személyazonosság igazolásáért díjat nem kérhetnek, kizárólag a Tanúsítási Szabályzatban meghatározott költségtérítésre tarthatnak igényt.

A Tanúsító önkéntes munkában eljáró személy. Gondos és jóhiszemű magatartása esetén nem felelős az esetleges hibákból eredő közvetett károkért.

A Tanúsító a szándékosan, illetve bűncselekménnyel okozott közvetett károkért korlátlanul felel.

Tanúsítás: személyazonosság igazolása

A Felhasználó személyazonosságának és adatainak igazolása a Tanúsítás. Tanúsításra kizárólag a Tanúsítási Szabályzat előírásainak megfelelően kerülhet sor.

A Felhasználó személyazonosságának és adatainak igazolására akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó a rendszer által meghatározott személyes azonosítójából Titkos Kódot készített, és azt a rendszerben a regisztrált fiókjához kapcsolta.

A Felhasználó akkor kaphat a rendszertől:

 • „magyar” igazolást, ha egy Tanúsító személyes találkozás során a mindenkor nyilvános és érvényes Tanúsítási Szabályzat előírásainak megfelelően igazolta, hogy a Felhasználó által a regisztráció során megadott személyes adatból képzett Titkos Kód megegyezik azzal a Titkos Kóddal, melyet a felek a Felhasználó személyazonosságát igazoló okmányokból képeznek;
 • egyéb igazolást, ha a Tanúsító megvizsgálta az adott igazolás kiadásához szükséges esetleges egyéb feltételeket is.

Az ADA által kiadott „magyar”, illetve a rendszer által kiadott egyéb igazolások ellenőrzését kezdeményezheti:

 • Az ADA üzemeltetője,
 • Az ADA-t használó Applikációk,
 • A Felhasználó saját maga részére.

A Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerben megadott e-mail címén az ADA vagy egy, a Tanúsítók Jegyzékén szereplő Tanúsító személyazonosságának és a rendszerben, illetve egy adott Applikációban megadott adatainak az igazolásavégett megkeresse.

A Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy

 • Meghatározott számú sikertelen megkeresést követően az ADA a Felhasználó igazolásait vagy regisztrációját és ezzel valamennyi általa megadott adatát törölje a rendszerből.
 • Amennyiben az igazolás során felmerült hibákat meghatározott időn belül nem orvosolja, akkor az az ADA az illető Felhasználó igazolásait vagy regisztrációját és ezzel valamennyi általa megadott adatát törölje a rendszerből.

A „Tanúsítási Szabályzat” által meghatározott esetekben, pl. személyazonossági vita rendezése vagy visszaélés gyanúja esetén a Felhasználó elfogadja, hogy az ADA vagy egy, a Tanúsítók Jegyzékén szereplő Tanúsító ismételten megkeresse személyazonosságának és a rendszerben, illetve egy adott Applikációban megadott adatainak az ellenőrzése végett.

A sikeres ismételt ellenőrzés rögzítésre kerül a Felhasználó adatai között. Amennyiben személyazonossági vagy adathiba merül fel, akkor ugyanúgy kell eljárni, mintha ez az első ellenőrzéskor fordult volna elő.

A Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy az ADA az általa kiadott igazolásokat bármikor indoklás nélkül visszavonhatja. Visszavonás esetén az ADA nem köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó megsértette a Felhasználási Feltételeket.

Felhasználó által kezdeményezett személyazonosság-igazolás

A Felhasználó a maga részére – feltéve, hogy még nem rendelkezik több mint három sikeres tanúsítással – bármikor kezdeményezheti, hogy egy általa a Tanúsítók jegyzékéről kiválasztott Tanúsító igazolja személyazonosságát és az általa az ADA rendszerében megadott adatokat.

A Tanúsítótól csak akkor várható el az kezdeményezés elfogadása, ha arra a Tanúsító által a Tanúsítók Jegyzékében megadott területen kerülne sor, és a személyes találkozó helyszíne nyilvános és hozzáférhető interneteléréssel rendelkező helyiség, és a személyes találkozó időpontja illeszkedik a Tanúsító rendelkezésre álló idejéhez.

Igazolások kiadása az Applikációk részére

Ha a Felhasználó ezt kifejezetten kéri (az Applikáció oldaláról az ADA felületén bejelentkezik) az adott Applikáció számára, a rendszer az Applikációkat tájékoztatja a Felhasználó:

 • Igazolásáról, fajtáiról
 • A Felhasználó valódi e-mail címét és Rendszerazonosítóját helyettesítő applikációspecifikus proxy adatokról

Az igazolás kiadása harmadik személy részére csak olyan módon lehetséges, hogy a Felhasználó belép az ADA rendszerébe. Egyes applikációk esetében a regisztráció önmagában is az ADA rendszerébe történő belépésnek minősül.

IV. Applikációk felhasználási feltételei

Az applikációk az ADA rendszerét ADA Felhasználási Feltételek Applikációk számára (FFA) elfogadása esetén használhatják.

V. Az ADA, illetve a Felhasználó felelőssége

Az ADA Alapítvány ingyenes szolgáltatást nyújt a Felhasználók számára. Szolgáltatásait mindaddig nyújtja, amíg ezt anyagi feltételei lehetővé teszik.

Az ADA kijelenti, hogy a rendszer elkészítése, üzemeltetése és karbantartása során a lehető legnagyobb szakmai körültekintéssel jár el, annak érdekében, hogy a rendszerben használt, általa feltöltött szoftveralkotások hibátlanok és vírusmentesek legyenek. Az ADA ugyanakkor rögzíti, hogy a rendszerben általa közzétett adatok és információk maradéktalan és mindenkori pontosságáért semmilyen anyagi felelősséget nem vállal.

Az ADA különösen nem felel azokért a károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

a) A Felhasználó hibás vagy pontatlan adatokat, információkat töltött fel a rendszerbe;

b) A Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek megszegésével járt el;

c) A rendszer vagy szolgáltatásai a Felhasználó által átmenetileg nem voltak elérhetők;

d) A Felhasználó elhagyta, mások által hozzáférhetővé tette jelszavát, vagy nem elég biztonságos jelszót adott meg (jelszóval történő visszaélés);

e) A Felhasználó gépe és internethozzáférése nem megfelelően védett (kémprogramok, vírusok, tűzfal stb.);

f) Vírusok, illetve rendszerhibák, a kommunikációs hálózatok kimaradásai akadályozták a Felhasználót a rendszer elérésében;

g) Olyan okok, körülmények, illetve előre nem látható események adódtak, amelyek az ADA érdekkörén kívül állnak;

h) Előre nem látott kényszerítő körülmény vagy elháríthatatlan akadály következett be (vis major).

Az ADA a gondatlanságból eredő szerződésszegésekért való felelősségét teljesen kizárja. Nem felel közvetett károk esetén, így különösen nem felel az elmaradt haszonból, adatvesztésből, illetve üzemkiesésből eredő károkért.

Az ADA nem felel az általa kiadott tanúsítványok visszavonásából származó károkért.

Az ADA azokért az esetleges károkért sem felel, amelyek bárkinél a Felhasználók hamisan megadott adatai következtében keletkeztek.

Az ADA felel az általa szándékosan és/vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget károsító szerződésszegésért.

Az ADA, illetve az adatfeldolgozó felel az érintett személy felé az érintett személy adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével keletkezett károkért kivéve, ha a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Ha valamely Felhasználó jogellenesen vagy jelen Felhasználási Feltételek feltételeit megszegve jár el, az ADA ebből eredő teljes kárát köteles megtéríteni. Ha valamely harmadik személy lép fel igénnyel az ADA-val szemben a Felhasználó által elkövetett jogsértés avagy szerződésszegés miatt, akkor a Felhasználó köteles az ADA-t az ilyen igény elhárításában, illetve adott esetben a perben vagy hatósági eljárásban támogatni.

VI. Egyéb rendelkezések

Ha jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen lenne vagy azzá válna, a Felhasználási Feltételek többi rendelkezése változatlanul hatályban és érvényben marad.

Ha az ADA bármely Felhasználási Feltételek vagy egyéb jogszabály alapján fennálló jogát nem gyakorolná, az nem jelenti az ezen jog gyakorlásáról való lemondást, illetve a tőle való elállást.

Jelen Felhasználási Feltételekre, illetve az annak alapján létrejövő valamennyi szerződésre a magyar jog az irányadó.

Ha az Oldalak használatával kapcsolatban bármely jellegű jogvita merülne fel, akkor a Felek a jogvitát először békés úton igyekeznek megoldani. Ha ez nem vezet eredményre, erre az esetre a Felek a hatáskörtől függően kikötik a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Függelék

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

results matching ""

  No results matching ""